Select Page

Karierna orientacija

1. Nadaljevanje šolanja

  • na višješolskih in visokošolskih zavodih,

GIMNAZIJA:

Z opravljeno splošno maturo lahko dijaki šolanje nadaljujejo na vseh višješolskih in visokošolskih zavodih. V primeru omejitve vpisa se na nekaterih univerzitetnih programih upošteva uspeh pri določenih izbirnih predmetih na maturi. (KLIKNI1)

EKONOMSKI TEHNIK, STROJNI TEHNIK, TEHNIK RAČUNALNIŠTVA:

Dijaki z opravljeno poklicno maturo lahko šolanje nadaljujejo na vseh višješolskih programih ter na večini visokošolskih programov. Z dodatnim maturitetnim predmetom je omogočen vpis še na večino univerzitetnih programov. Natančne informacije so na voljo v Razpisu za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe in zgibanki Možnosti nadaljnjega študija za ekonomske in strojne tehnik ter tehnike računalništva. (KLIKNI3)

  • na maturitetnem in poklicnem tečaju,

MATURITETNI TEČAJ:

V maturitetni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil a) srednje poklicno, b) srednje tehniško oz. strokovno izobraževanje, c) tretji letnik gimnazije, če je (v slednjem primeru) prekinil izobraževanje za najmanj eno leto ali d) četrti letnik programa Waldorfske gimnazije, pa tudi e) kdor je uspešno zaključil osnovnošolsko izobraževanje in hkrati opravil preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije. (KLIKNI4)

POKLICNI TEČAJ:

V poklicni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe in izpolnjuje druge, z izobraževalnim programom določene pogoje. (KLIKNI5)


2. Pomembni datumi v prijavno-sprejemnem postopku

na visokošolskih zavodih

Prvi rok

do 30. 3. 2018 prijava
do 25. 4. 2018 sklep o omejitvi vpisa
do 22. 6. 2018 oddaja vloge za dodelitev statusa kandidata s posebnim statusom
25. 5. (Glasbena umetnost), 25. 6. – 6. 7. 2018 preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti na visokošolskih zavodih
6. 7. 2018 rezultati poklicne mature (spomladanski rok)
11. 7. 2018 rezultati splošne mature (spomladanski rok)
do 25. 7. 2018 sklep o rezultatu izbirnega postopka
27. 7. – 17. 8. 2018 vpis na visokošolske zavode

Drugi rok

21. 8. 2018 objava prostih mest
22. – 29. 8. 2018 prijava
do 29. 8. 2018 oddaja vloge za dodelitev statusa kandidata s posebnim statusom
10. – 12. 9. 2018 preizkusi posebnih nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti na visokošolskih zavodih
10. 9. 2018 rezultati poklicne mature (jesenski rok)
17. 9. 2018 rezultati splošne mature (jesenski rok)
do 24. 9. 2018 sklep o rezultatu izbirnega postopka
25. 9. – 30. 9. 2018 vpis na visokošolske zavode

Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest

26. 9. 2018 objava prostih mest
26. – 27. 9. 2018 prijava

28. 9. – 30. 9. 2018

do 30. 10. iz upravičenih razlogov

vpis na visokošolske zavode

IZPIS : Za študenta, ki se po prvem vpisu v 1. letnik izpiše do 15. 10. 2018, se šteje, da se v ta študijski program ni vpisal.

Več informacij o prijavno-sprejemnem postopku je na voljo v Razpisu za vpis  v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe.

 

na višješolskih zavodih

Prvi rok

do 30. 3. 2018 prijava
do 26. 4. 2018 sklep o omejitvi vpisa
do 15. 6. 2018 obvestilo o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oz. psihofizične sposobnosti
6. 7. 2018 rezultati poklicne mature (spomladanski rok)
11. 7. 2018 rezultati splošne mature (spomladanski rok)
do 17. 7. 2018 prošnja za dodelitev statusa kandidata s posebnimi potrebami
do 20. 7. 2018 sklep o izidu izbirnega postopka
do 21. 8. 2018 vpis

 

Drugi rok

24. 8. 2018 objava prostih mest
27. – 31. 8. 2018 prijava
do 11. 9. 2018 obvestilo o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oz. psihofizične sposobnosti
10. 9. 2018 rezultati poklicne mature (jesenski rok)
17. 9. 2018 rezultati splošne mature (jesenski rok)
do 21. 9. 2018 sklep o izidu izbirnega postopka
do 1. 10. 2018 vpis

 

Več informacij o prijavno-sprejemnem postopku je na voljo v Razpisu za vpis v višje strokovno izobraževanje.


3. Pomembni spletni naslovi 

Pomembni spletni naslovi (Seznam)

RAZPIS IN PRIJAVA ZA VPIS V VISOKOŠOLSKE PROGRAME

Portal eVŠ   (portal.evs.gov.si)

RAZPIS IN PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJEŠOLSKE STROKOVNE PROGRAME

Višja prijavno informacijska služba  (vps.vss-ce.com/VPS/)

 

UNIVERZE

Univerza v Ljubljani

Univerza v Mariboru

Univerza na Primorskem

Univerza v Novi Gorici

PRIJAVNO-INFORMACIJSKE SLUŽBE

Višješolska prijavna služba
Visokošolska prijavno-informacijska služba Ljubljana – Prijavno-sprejemni postopek
Visokošolska prijavno-informacijska služba Maribor
Visokošolska prijavno-informacijska služba na Primorskem
Visokošolska prijavno-informacijska služba Nova Gorica – VPIS 

KARIERNI CENTRI

Karierni center Univerze v Ljubljani

Karierni center Univerze na Primorskem

Karierni center Univerze v Mariboru

Karierni center Univerze v Novi Gorici

ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE

Študentska organizacija Slovenije

Študentska organizacija univerze v Ljubljani (ŠOU)

Študentska organizacija univerze v Mariboru (ŠOUM)

Študentska organizacija univerze na Primorskem (ŠOUP)

ŠTUDENTI S POSEBNIMI POTREBAMI

Podpora študentom s posebnimi potrebami

Pridobitev statusa v sprejemnem postopku

Društvo študentov invalidov Slovenije

SAMOSPOZNAVANJE

Zavod RS za zaposlovanje

E-priročnik “Spleti svojo kariero”

OPISI POKLICEV

Karierno središče

TRG DELA

Zavod RS za zaposlovanje

Delova točka za bodoče študente

Statistični urad RS

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj

Mojedelo.com

ŠTIPENDIJE

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

RRA Notranjsko-kraške regije

ŠTUDENTSKI DOMOVI

Študentski dom Ljubljana

Študentski domovi univerze v Mariboru

Študentski dom Koper

Študentski dom Nova Gorica

PUBLIKACIJE

Nadaljnje izobraževanje ali zaposlitev 2016

Napovednik zaposlovanja 2016

Od pripravništva do upokojitve

Vodnik po prvostopenjskih študijskih programih Univerze v Ljubljani

Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih Univerze v Ljubljani

IZOBRAŽEVANJE IN ZAPOSLITEV V TUJINI

Center RS za mobilnost in evropske programe

Erasmus

PLOTEUS (a Portal on Learning Opportunities Throughout Europe)

Dream fundation

Eures (The European Job Mobility Portal)

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

Portal znanja

Eurydice Slovenija

Zavod študentska svetovalnica

DRUGO

Dijaški net

Mesto mladih

Moja izbira

MOVIT Zavod za razvoj in mobilnost mladih

Informativa

VOLUNTARIAT –  Zavod za mednarodno prostovoljno delo SCI Slovenija

EUROPASS

NPK – sistem potrjevanja in preverjanja neformalno pridobljenega znanja

Zavod študentska svetovalnica