Select Page

Zakon o šolski prehrani

Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31.5.2010) Svet šole Šolskega centra Postojna sprejema naslednja

 

PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE

 

Nov Zakon o uravnoteženju javnih financ bo spremenil način financiranja malic. Cena malice bo ostala nespremenjena, to je 2,42 €.

 

31.5.2012 je začel veljati Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS. Št. 40/12, v nadaljevanju: ZUJF), ki na področju subvencioniranja šolske prehrane uvaja nekaj pomembnih novosti.

 

V 141. členu ZUJF določa, da je od 1. Septembra 2012 dalje do splošne subvencije upravičen samo tisti dijak, ki mu je z odločbo Centra za socialno delo priznana pravica do dodatne subvencije v višini  1/3 cene malice. Dodatna subvencija za dijake v višini 1/6 cene malice in samo splošna subvencija, do katere  so bili do sedaj upravičeni vsi dijaki (samodejno ob prijavi na malico), se ukinja. To pomeni, da bodo imeli brezplačno malico tisti dijaki, ki jim bo Center za socialno delo izdal odločbo o priznani pravici do 1/3 dodatne subvencije. Ostali dijaki bodo plačali malico v celoti.

 

Zakon določa, da so do subvencije za malice upravičeni tisti, katerih dohodek na družinskega člana znaša do 42 % povprečnega mesečnega dohodka na osebo od neto plače. Ostali dijaki bodo malico plačali v celoti (približno 48 € na mesec), odvisno od prevzetih obrokov.

 

Plačilo bo (za enkrat) po položnici vsak mesec. Če ste oddali prijavnico na malico za šolsko leto 2012/2012, boste dolžni za vsak mesec poravnati stroške malice (izjema so tisti, ki bodo upravičeni do subvencije za malico). Če stroški za malico ne bodo poravnani v določenem roku za pretekli mesec, program ne bo dovolil prevzema malice naprej. Če malica ni odjavljena in ne prevzeta, jo je treba vseeno plačati.

 

 

Evidenca obrokov

 • Dijaki se na šolsko prehrano prijavijo v skladu s 7. Členom Zakona o šolski prehrani. S prijavo dijaki in njihovi starši prevzamejo vse pravice in obveznosti, ki jih zakon opredeljuje. Dijak se s »prijavo na šolsko prehrano« prijavi na malico za tekoče šolsko leto.
 • Malica se na šoli razdeljuje:
 • Na lokaciji ŠC Postojna, Cesta v Staro vas 2, v dveh glavnih odmorih v trajanju ene šolske ure in sicer za prvo skupino v času med 10.00 in 10.45 ter za drugo skupino v času med 10.50 in 11.35.
 • Na lokaciji enote v Ilirski Bistrici v glavnem odmoru, od 10.25 do 10.50.
 • Dijaki imajo pravico malicati v šolski jedilnici in ne smejo hrane odnašati izven teh prostorov.
 • Za dijaka, ki je prijavljen kot koristnik šolske prehrane se avtomatično šteje, da je prijavljen za vse dneve predvidenega pouka in nadaljnje prijavljanje ni potrebno.
 • Dijaki si preko spletne aplikacije izbere meni za posamezen dan. Če dijak menija ne izbere, mu avtomatično pripada 1. meni (alineja velja samo za lokacijo v Postojni).
 • Dijak se ob prevzemu obroka prijavi na terminalu na označenem mestu ob razdelilnem pultu. Za prijavo potrebuje dijaško izkaznico oz. ključ za evidenco obrokov.

 

Čas in način odjave posameznega obroka

 • Dijaki (ki so jim to starši dovolili z oznako na obrazcu), se lahko zaradi opravičene odsotnosti odjavijo od obroka za tekoči dan najpozneje do 7.00. To lahko storijo:
 • Na lokaciji ŠC Postojna, Cesta v Staro vas 2,preko računalniške aplikacije Lopolis, preko katere poteka tudi izbor malice.
 • Za lokacijo enote v Ilirski Bistrici enako do 7.00, preko računalniške aplikacije Lopolis, preko katere poteka izbor malice.
 • V primeru daljše odsotnosti dijaka (iz opravičenih razlogov), se odjava opravi za daljše obdobje. Če se dijak predčasno vrne v šolo, mu pripada malica – 1. Meni.
 • Za dijaki, ki jim starši te pravice niso dovolili, opravijo odjavo starši po zgoraj navedenem postopku.
 • Posamezni obrok za dijaka, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola.
 • V primeru, da se dijak želi odjaviti od malice za tekoče šolsko leto, mora to storiti najpozneje do 25. V mesecu za naslednji mesec. Odjava se opravi na obrazcu, ki je priloga Pravil šolske prehrane. Dijak odda odjavo v tajništvo šole, na naslov ŠC Postojna, Cesta v Staro vas 2, Postojna.

 

Nadzor nad koriščenjem obrokov

Nadzor nad koriščenjem obrokov izvaja oseba, ki je s strani ravnateljice zadolžena  in pooblaščena za spremljanje izvajanja zakona in izdelavo poročil o koriščenju obrokov ter izdelave zahtevkov za izplačilo subvencij.

 

Ravnanje z ne prevzetimi obroki

Obroke, ki so po končanem času delitve malic ostali ne prevzeti, lahko šola brezplačno razdeli med ostale dijaki ,ki so na malico prijavljeni, takoj po zaključku malice.

 

Način seznanitve dijakov in staršev

Ta pravila so del Šolskih pravil in jih prejme vsak dijak oz. starši ob začetku šolskega leta. Objavljena bodo v šolski publikaciji in na spletnih straneh šole.

 

Postojna, 3.9.2012

 

Direktorica
Helena Posega Dolenc, univ. dipl. ekon.